Általános Szerződési Feltételek

I. A szolgáltatóra vonatkozó legfontosabb adatok:

 • Cégnév:Hajdúnánási Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet

 • Székhely:4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

 • Cégjegyzékszám:09-02-000787

 • Adószám:24700663-2-09

 • Képviselő:Szólláth Tibor Zoltán

 • Telefonszám: 06-30/574-7818

 • E-mail:nanas.szocszov@gmail.com


II. Releváns fogalmak

 • Felhasználó: a Szolgáltatást igénybevevő szerződő fél, akinek kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségi adatait Felek a regisztráció során rögzítik.

 • Fél, Felek: Szolgáltató, illetve Felhasználó külön-külön és együttesen.

 • Szolgáltatás: A https://nanasiportekapiac.hu címen elérhető online szolgáltatás

 • Jelszó: A Felhasználó elektronikus azonosításához felhasznált nem nyilvános ellenőrző adat

 • Adatkezelés: az 1992. évi LXIII. Törvényben és az adatvédelmi országgyűlési biztos állásfoglalásaiban foglaltaknak megfelelő adatkezelés.

III. Regisztráció

A regisztráció oldalán elérhetővé tett űrlap kötelező mezőinek kitöltésével, illetve jelen általános szerződési feltételek elfogadásával kerül megkötésre és elfogadásra az Általános Szerződési Feltételek.

A felhasználó egy visszaigazoló e-mailt küld, hogy a regisztrációja sikerült.
A regisztráció oldalán megadott esetleges téves adatokat a Felhasználó a későbbiekben is kijavíthatja.

A regisztráció során megadott, kötelezően kitöltendő adatok a Felhasználó valódi személyazonosításra önmagukban általában nem alkalmasak, a tényleges személyazonosításra alkalmasság a megadott adatok tartalmától függ.

A Felhasználó szavatolja, hogy a regisztráció során magáról megadott adat – mind a kötelezően megadandó adat, mind a saját döntése alapján megadott adat – a valóságnak megfelel.

A Szolgáltató a Jelszóhoz nem férhet hozzá, az kizárólag rejtjelezett formában kerül tárolásra a Szolgáltatást biztosító rendszerben.

Ha a Felhasználó elfelejti a Jelszót, köteles erről a Szolgáltatót értesíteni. Szolgáltató a Felhasználó által korábban megjelölt elérhetőségi címre új Jelszót küld. A Szolgáltató új Jelszót más elérhetőségi címre nem küld. Az új Jelszót az első bejelentkezés alkalmával meg kell változtatni.
A regisztráció elküldésével a Regisztráció feltételei elfogadásra kerülnek, betartása kötelező, a regisztrációs szabályzat figyelmetlen olvasása nem mentesít annak betartása alól! A szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a felhasználók által megadott adatok, tények, információk, események történések vonatkozásában!

A Szolgáltató köteles az adott Felhasználónak Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozására vagy megtagadására, amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál. Amennyiben a Felhasználónak a regisztráció során kötelezően megadandó adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó köteles a változásokat 1 napon belül közölni. A regisztráció során a Felhasználónak jelszót és felhasználónevet is kell választania. Az egyes felhasználói jelszavak titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott Felhasználó felelőssége. A Felhasználók kötelesek a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

A Szolgáltató semmiképpen nem vállal felelősséget semmiféle kárért és, különösen, a szolgáltató nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek a Szolgáltató weboldalain található információból fakadnak ill. azzal kapcsolatosak, felhasználói véleményeket, adatokat, eseményeket, történéseket, tényeket, fikciókat tartalmaznak függetlenül attól, hogy az ilyen károk szerződéssel, polgári peres eljárással, büntető eljárással, egyéb jogszabályokkal kapcsolatosak.

Az oldalon a fogyasztói értékelés, hozzászólás lehetősége nem biztosított. Az oldalon a terméknél feltüntetett esetleges képek illusztrációnak minősülnek.


IV. Adatkezelés

A Szolgáltató csapata kiemelten fontosnak tartja a közérdekű adatok minél szélesebb körű nyilvánosságra hozatalát, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, és az adatvédelmi országgyűlési biztos által kiadott állásfoglalásoknak megfelelően kezeljük.
Abban az esetben, ha személyes adatainak megadása szükséges, annak felhasználási célját mindig megismerheti azon az oldalon, ahol ilyen jellegű adatok megadását kérjük.


A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Egyes szolgáltatások igénybevételéhez azonban bizonyos személyes adatokra (név, e-mail cím) szükség lehet.
A Szolgáltató a tudomására jutott adatokat harmadik fél számára, a törvényben meghatározott eseteken kívül, semmilyen körülmények között nem adja ki.

Működéskor az alábbi legfontosabb alapelveket tartja szem előtt a Szolgáltató:
A nem szándékosan közölt személyes adatokat nem őrzi meg, és nem adja tovább.
A tudatosan átadott magántermészetű adatokat csakis arra a célra használja fel, amire rendelkezésére bocsátották, és attól eltérő felhasználásra - kivéve jogszabályi felhatalmazás alapján - semmilyen körülmények között nem adja tovább azokat.


Valamennyi fent feltüntetett adat a jogszabályoknak megfelelően kerül kezelésre, illetve a továbbítása is kizárólag a jogszabályok által adott felhatalmazás alapján, illetőleg a jogosult hozzájárulásával történhet. A személyes adatokat csak a szövetkezet munkatársai láthatják, ezen belül is csak a rendszergazdának van ilyen jogosultsága. A regisztrációhoz szükséges adatoknak valóságnak megfelelőnek kell lenniük, Szolgáltató fenntartja magának a jogot az adatok valódiságának leellenőrzésére.

Adatkezelési főcél: Anyagi ellenszolgáltatás ellenében történő értékesítés.

V. Felhasználás feltételei

 

Az oldalt bárki, előzetes Regisztráció nélkül is olvashatja, de amennyiben igénybe kívánja venni az oldal szolgáltatásait, azt teljes jogú felhasználóként, a Regisztrációval és e Szerződés elfogadásával teheti meg. A Szerződés tartalmazza az oldal használatával kapcsolatos Felhasználási Feltételeket, Adatvédelmi Nyilatkozatot és Szabályzatot.

 • Módosítás szabályai. Hatályos Ászf elérhetősége

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a szolgáltatást egyidejűleg nagyszámú felhasználó számára nyújtja azonos feltételekkel, fenntartja magának a Szerződés feltételeinek egyoldalú módosítási jogát.
Szolgáltató az egyoldalú módosításról nem köteles a Felhasználókat egyenként tájékoztatni
Az Ászf legfrissebb változata a Szolgáltatás nyitólapján elhelyezett linkre kattintva érhető el. A Felhasználó felelőssége, hogy a Szabályzat változásait figyelemmel kísérje. A módosítást követően a Szolgáltatás használata az Ászf módosításának elfogadását jelenti. Az Ászf megváltoztatása utáni további használat beleegyezésnek minősül  az új feltételek elfogadása tárgyában.

 

A Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni az esetleges adatvesztésből, hozzáférés felfüggesztéséből, más felhasználók el nem érhetőségéből eredő károkért.


Szolgáltató az előre tervezett üzemeltetési okokból történő korlátozásokról és szünetelésekről a Felhasználókat előre értesíti. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előre nem látható üzemeltetési okból a Szolgáltatás hozzáférhetőségét bármikor korlátozza vagy szüneteltesse.

 • A szolgáltatás igénybevételének feltétele ezen ÁSZF elfogadása

A honlapon szereplő regisztráció elengedhetetlen feltétele jelen általános szerződési feltételek elfogadása, melynek figyelmetlen olvasása nem mentesít annak betartása alól.

 • Nem számít írásbeli szerződéskötésnek jelen okirat elfogadása

Az Ászf elfogadása nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja. A Szerződés elfogadásával létrejövő szerződések nyelve a magyar. A Szerződés megkötéséhez a Felhasználónak a regisztráció során el kell fogadnia az Általános szerződési feltételeket a Szolgáltatás regisztrációs lapjának kitöltésével és elküldésével.

 • Felhasználható tartalmak

A felhasználó név nem lehet a jó ízléssel ellenkező, bármilyen faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, politikai hovatartozást sértő.

Az oldat használó felelős a felhasználói nevével végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszó megfelelő védelmének ellátásáról.

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Ászf betartása mellett használható.


A Szolgáltatás keretein belül hozzáférhető tartalom semmilyen formában vagy módon nem módosítható vagy használható fel a Szolgáltató vagy az érintett Felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Szolgáltatáson kívül.
A Felhasználó nem veszélyeztetheti a Szolgáltatás megfelelő informatikai működését, így köteles tartózkodni az informatikai biztonsági veszélyt jelentő használattól, valamint a Szolgáltatás informatikai biztonsági támadását vagy veszélyeztetését elősegíteni, illetve a Szolgáltatást informatikai biztonsági támadásnak vagy veszélynek kitenni.

Felhasználó szavatolja, hogy az általa elhelyezett adat nyilvánosság számára történő elérhetővé tétele nem sérti a Szabályzatban foglaltakat, így különösen a nyilvánosság számára történő elérhetővé tételhez a szerzői jogi jogosult vagy védjegyjogosult, illetve személyhez fűződő jog esetén az érintett személy hozzájárult. Nem teljesítése esetén az ebből eredő kárért Felhasználó tartozik felelősséggel.

Tilos a személyeskedés bármilyen formája!

 • Hozzászólások moderálása

Az oldalon megjelentetett üzenetek kizárólag szerzőjük véleményét tükrözik, és azok tartalmáért sem a Szövetkezet, sem vezetői, sem alkalmazottai nem vállalnak felelősséget.

Az oldalon nem postázható olyan információ (vagy arra mutató hivatkozás), amely köztudottan valótlan és/vagy megbélyegző, pontatlan, gyalázkodó, vulgáris, obszcén, durva kifejezéseket tartalmazó, szexuális tartalmú, mások személyiségi jogait sértő vagy bármiféle módon törvénybe vagy egyéb jogszabályba ütköző.

Továbbá az oldalon nem postázható szerzői jogvédelem alá eső tartalom a szerző vagy a szerzői jog tulajdonosának jóváhagyása nélkül. Kivételt képez ez alól a saját szerzői tartalom.

Fenti szabályok be nem tartása esetén a Szolgáltató a szabályszegő felhasználót a tiltott tartalom törlésével egyidejűleg kizárhatja az oldal használatából, továbbá a Szolgáltatót nem tehető felelőssé az ebből eredő jogsértések következményeiért, azokért kizárólag a Felhasználó felel.

 

A Felhasználók által közzé, vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. Az adott Felhasználó köteles gondoskodni arról is, hogy az általa hozzá - vagy elérhetővé tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például bűncselekmény elkövetésére buzdítással) nem sértik. A Felhasználó köteles többek között gondoskodni arról is, hogy megfelelő jogosultságokkal rendelkezzék a tartalom oldalon történő elérhetővé tételére és a tartalom tekintetében az alábbiakban meghatározott terjedelmű jogosultság engedésére. Amennyiben a Szolgáltatás használatával a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, az adott Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá a Felhasználó vállalja, hogy minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a Szolgáltató érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban és szemben a Szolgáltató jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés Szolgáltató nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és a Szolgáltatónál az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket). A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltató a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, beleértve, de arra nem korlátozva a Szolgáltatóval szemben indított bármely per vagy más eljárás következményeit és az azzal kapcsolatos minden költséget. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a valóságnak megfelelő adatokat és tényeket közöl, tudva, jelen esetben is tájékoztatva arról, hogy a valótlan adatokért, eseményekért, tényekért, vagy valós adatok, események, tények, történések valótlanként történő feltüntetésért kizárólagos, és egyben teljes felelőssége áll fenn. A Felhasználó felelőssége teljes körű és kizárólagos.

 

Ptk. 6:63. § [A szerződés létrejötte és tartalma]

(1) A szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre.

(2) A szerződés létrejöttéhez a feleknek a lényeges és a bármelyikük által lényegesnek minősített kérdésekben való megállapodása szükséges. A lényegesnek minősített kérdésben való megállapodás akkor feltétele a szerződés létrejöttének, ha a fél egyértelműen kifejezésre juttatja, hogy az adott kérdésben való megállapodás hiányában a szerződést nem kívánja megkötni.

(3) Ha a szerződés létrejött, de a felek az ellenszolgáltatás mértékét nem határozták meg egyértelműen, vagy ellenszolgáltatásként piaci árat kötöttek ki, a teljesítési helynek megfelelő piacon a teljesítési időben kialakult középárat kell megfizetni.

(4) Nem kell a feleknek megállapodniuk olyan kérdésben, amelyet jogszabály rendez.

(5) A szerződés tartalmává válik minden szokás, amelynek alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. A szerződés tartalmává válik továbbá minden, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás, kivéve, ha annak alkalmazása a felek között - korábbi kapcsolatukra is figyelemmel - indokolatlan volna.

Ptk. 6:64. § [Ajánlati kötöttség]

(1) Aki szerződés megkötésére irányuló szándékát egyértelműen kifejező és a lényeges kérdésekre kiterjedő jognyilatkozatot tesz, nyilatkozatához kötve marad. Az ajánlattevő kötöttségének idejét meghatározhatja.

(2) Az ajánlati kötöttség ideje az ajánlat hatályossá válásával veszi kezdetét.

Ptk. 6:65. § [Az ajánlati kötöttség megszűnése]

(1) Ha az ajánlattevő kötöttségének idejét nem határozza meg, az ajánlati kötöttség megszűnik

a) jelenlevők között tett ajánlat esetén, ha a másik fél az ajánlatot késedelem nélkül el nem fogadja;

b) távollevők között tett ajánlat esetén annak az időnek az elteltével, amelyen belül az ajánlattevő - az ajánlatban megjelölt szolgáltatás jellegére és az ajánlat megtételének módjára tekintettel - a válasz megérkezését rendes körülmények között várhatta;

c) a másik fél általi visszautasítással.

(2) Megszűnik az ajánlati kötöttség, ha az ajánlattevő ajánlatát a másik fél elfogadó jognyilatkozatának elküldését megelőzően a másik félhez intézett jognyilatkozatával visszavonja.

(3) Az írásbeli ajánlat írásban vonható vissza.

(4) A hatályossá vált ajánlat nem vonható vissza, ha az ajánlat tartalmazza, hogy visszavonhatatlan, vagy az ajánlat az elfogadásra határidőt állapít meg.

Ptk. 6:66. § [Az ajánlat elfogadása]

Az ajánlatot az azzal való egyetértést kifejező jognyilatkozattal lehet elfogadni.

Ptk. 6:67. § [Új ajánlat, módosított elfogadás]

(1) Az ajánlattól lényeges kérdésben eltérő tartalmú elfogadást új ajánlatnak kell tekinteni.

(2) Az ajánlattal való egyetértést kifejező jognyilatkozat elfogadásnak minősül akkor is, ha lényeges kérdésnek nem minősülő, azt nem érintő kiegészítő vagy eltérő feltételt tartalmaz. A kiegészítő vagy eltérő feltételek ebben az esetben a szerződés részévé válnak, kivéve, ha

a) az ajánlat az elfogadás lehetőségét kifejezetten az ajánlatban szereplő feltételekre korlátozta; vagy

b) az ajánlattevő késedelem nélkül tiltakozik a kiegészítő vagy eltérő feltételekkel szemben.

(3) Ha a szerződést nem írásban kötötték meg, és azt az egyik fél a szerződéskötést követően késedelem nélkül lényegesnek nem minősülő feltételekkel kiegészítve vagy módosítva írásba foglalja, és megküldi a másik félnek, e feltételek a szerződés tartalmává válnak, ha a másik fél azok ellen késedelem nélkül nem tiltakozik.

Tiltott termékek és szolgáltatások

A Szolgáltató által működtetett online piactereken tilos az alábbi dolgok (áruk, termékek, szolgáltatások) értékesítése:

veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag;

gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;

alkohol, kivéve minőségi, egyedi vagy különleges gyűjtői szeszes ital;

lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;

hamis vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);

hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék;

olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;

szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;

emberi szerv, szövet;

engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök(tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, ide értve a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, vipera, nundzsaku, 20 gramm töltőanyagot meghaladó gázspray, stb);

értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható értékpapír mely már követelést nem testesít meg, és amely kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;

üdülési csekk, hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (pl. csekk), kivéve olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;

kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica;

bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;

egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg;

vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver;

aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs szám;

TV vagy rádió előfizetéshez kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz;

olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;

online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónév, jelszó, felhasználói fiók, ideértve a Vatera azonosítókat is;

személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák, valamint közösségi oldalak (pl. iWIW, myVIP, GMail, stb), e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívó;

minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;

durván pornográf termék, anyag, illetve szexuális szolgáltatás.

Tilos továbbá direkt kapcsolatfelvételre buzdító (email címet, telefonszámot, elérhetőséget tartalmazó weboldalt vagy annak nevét) termékleírást, vagy képet elhelyezni, kivéve, ha a felhasználónak a Vaterával kötött egyéb szerződése azt kifejezetten megengedi a felhasználó számára.

 

A webáruház kezelése

 

A terméktájékoztató a mindenkori gyártótól származik, tartalmáért ezért nem tudunk felelősséget vállalni. A rendelt termék használati utasítását használat előtt feltétlenül olvassa el és kérjük, hogy tartsa az előírt alkalmazást.

 

A Weboldalon található tartalom, ajánlatok, Szolgáltató szolgáltatásának jellege miatt állandóan változnak. Szolgáltató kimondottan törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és ajánlatokat jelenítsen meg. Mivel az árukínálat, áruleírások és áruk árai harmadik féltől származnak, ezért Szolgáltató ezek tartalmáért, aktualitásáért, elérhetőségéért és minőségéért felelősséget nem vállal és kártérítésre nem kötelezhető.

 

A megjelenített termékek kizárólag online, házhoz szállítással rendelhetőek meg.

 

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát (27%), azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját, kivéve ha ez külön akció keretében meghirdetésre kerül.

 

 

Webshop elérhetőségei

 

- Rendszergazda: 06-30/507-6450 (Jenei László),

- Webshopot üzemeltető tartósító szövetkezet elérhetősége - 06-30/574-7818 (Varga Tamás)

 

 

Rendelés

 

A „Nánási portéka” védjegy megjelöléses megjelölés. A megjelölés a minőségi kistermelőktől beszerzett, minőségi feltételeknek megfelelő kézműves termékekre, zöldségekre, gyümölcsökre vonatkozik, melyeket a weboldalról meg lehet vásárolni.

NÁNÁSI PORTÉKA: Hajdúnánáson állandó lakcímmel rendelkező termelő által Hajdúnánás közigazgatási határán belül megtermelt feldolgozatlan és/vagy feldolgozott élelmiszer, mezőgazdasági termék, élő állat. Feldolgozott termékek közül az minősül NÁNÁSI PORTÉKÁNAK, amelynek alapanyagát legalább 50% mértékben Hajdúnánás közigazgatási határán belül állították elő.

 

A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Felhasználótól és csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó regisztrációját elfogadja, vagy indoklás nélkül visszautasítsa.

 

A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Szolgáltatót az Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Felhasználó köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges.

 

A hajdúnánási rendeléseket a fogyasztók minden héten szerda délig adhatják le. A hajdúdorogi, hajdúböszörményi, hajdúhadházi és debreceni megrendeléseket kedden délig. A minimális rendelési összeg 1.500.-Ft.

A rendelés teljesítésével kapcsolatban Szolgáltató semmilyen kártérítésre nem kötelezhető.

 

A Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

Fizetés

 

A fizetés csak készpénzben a termék átvételekor lehetséges.

Ugyanakkor két fizetőeszközt fogadunk el a forintot és a Bocskai Koronát.

 

Szállítás

 

Szállítási címként szerepelhet a lakás, vagy akár a munkahely címe is. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől is. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a vevő nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában.

 

A kiszállítás Hajdúnánáson minden héten pénteken valósul meg. Hajdúdorogra, Hajdúböszörménybe, Hajdúhadházra és Debrecenben a csütörtöki napon történik a kiszállítás. Csak Hajdúnánás, Hajdúdorog, Hajdúböszörmény, Hajdúhadház és Debrecen területén szállítunk ki, saját járművel (hűtőautóval). A kiszállítás Hajdúnánás, Hajdúdorog, Hajdúböszörmény, Hajdúhadház és Debrecen területén ingyenes.

 

A külföldre történő szállítás lehetősége webáruházunkban nem áll fenn.

A Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be.

Termék cseréje, pénz visszafizetése

 

Amennyiben a termék cseréjére, illetve a vételár visszafizetésére kerül sor, azt feltétlenül jelezzük e-mailben, és tájékoztatjuk a kapcsolatos teendőkről, információkról. A vásárlás során előforduló hibák, félreértések reklamációhoz vezethetnek. A törvényi előírásoknak megfelelően járunk el minden reklamáció kezelése esetén. Minden beérkezett véleményre reagálunk és minden általunk, illetve szállítóink által elkövetett hiba esetén a legnagyobb rugalmassággal - vásárlóink érdekeit szem előtt tartva - járunk el ügyfélszolgálatunkon keresztül.

 

Szolgáltató a termékek valamilyen hibája vagy hiányossága, fogyatékossága esetén +/-5% hibahatáron belül felelősséget vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét az ezen hibahatáron felüli rendellenességekért.

 

 

Jótállás, szavatosság

 

A webáruházban árult termékek nem tartós fogyasztási cikkek, így a tőlünk vásárolt termékeknél fent említett jótállási, szavatossági kötelezettség nem áll fenn. (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint)

Az Áruk egy része romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékeknek minősülnek.

A webáruházban árult termékek egy részének fogyaszthatósági ideje korlátozott. A felhasználhatósági időpont minden termékünkön megtalálható és garantáljuk, hogy ha tévedésből ennél rövidebb lejárati idejű terméket szállítanánk ki, akkor a Megrendelő élhet a díjmentes csere jogával.


VI. Átruházás szabályai


Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatást, mint önálló egészet átruházza harmadik felek javára, amelynek révén a Szolgáltató helyébe a továbbiakban a Szolgáltatást mint önálló egészet megszerző harmadik fél lép, a Szolgáltató jogai és kötelezettségei egységesen e harmadik félre szállnak át. A Szolgáltató a Szolgáltatás átruházásáról a Felhasználókat elektronikus levélben 15 nappal előre értesíti.

VII. Jogi tudnivalók a vásárlással kapcsolatban

A terméktájékoztató a mindenkori gyártótól származik, tartalmáért ezért nem tudunk felelősséget vállalni. A rendelt termék használati utasítását használat előtt feltétlenül olvassa el és kérjük, hogy tartsa az előírt alkalmazást.

A szolgáltatástól való elállás joga

A megrendelő a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. Ezen jogát megrendelő a termék kézhezvételének napjától számított 14 nap elteltéig gyakorolhatja. Az elállással egyidejűleg köteles az átvett árut hiánytalan és hibátlan állapotban (sértetlen eredeti csomagolásban) haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A visszaküldés költsége a vásárlót terheli. A megrendelőt ezen felül egyéb költség nem terheli, azonban a szolgáltató követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A megrendelő írásban köteles érvényesíteni az elállási jogát a szolgáltató irányába. Az írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a megrendelő a nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. A szolgáltató köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni.

A felek eltérő megállapodása hiányában a megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát olyan áru értékesítése esetében, amely a megrendelő személyéhez kötött, illetve amelyet a megrendelő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő. Továbbá nem gyakorolhatja elállási jogát, ha a termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. A kozmetikumok és hasonló árucikkek vásárlása esetén nincs lehetőség elállási jog gyakorlására a készítmények kipróbálása, elhasználása után.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási, felmondási jogát határidőben, a jogszabályokkal összhangban gyakorolta.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog

(45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint)

 

A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül indokolás nélkül gyakorolhatja.

A (a) pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

A fogyasztó az elállásra vagy felmondásra vonatkozó jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. (1. számú melléklet)

Ha a fogyasztó eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a fogyasztónak, a vállalkozás saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, az elszámolás során a fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a fogyasztó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.

A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás és felmondás jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható,

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor.

A felelősség korlátozása

A szolgáltatótól Interneten történő megrendelés feltételezi a megrendelő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátinak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai adottságokra és a felmerülő hibákra.

A szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek be:

 • az Interneten küldött és/vagy fogadott, nem a szolgáltatótól származó bármilyen adat okozta problémákért;
 • az Internetes hálózat bármilyen működési hibájáért, ami megakadályozza a webáruház akadálytalan működését és a vásárlást
 • bármilyen adatvesztésért;
 • bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működésének következményeiért;
 • a szolgáltató hálózatban bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményeiért.

A szolgáltató bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat.


VIII. Jogviszony megszűnése

Felek a Szerződést határozatlan időtartamra kötik, kötelező legrövidebb szerződéses időszak nélkül.
A Szerződés megszűnik:

 • A Felhasználó megszűnésével vagy halálával
 • A Felhasználó általi felmondással;
 • A Szolgáltató általi felmondással;
 • Ha a Felhasználó a Szolgáltatást 6 hónapon túl sem veszi igénybe;
 • Új szabályzat érvénybe lépésével.
 • Az Ászf szabályainak súlyos megszegésével
 • Adatbekérés és adategyeztetés során második felszólításra sem reagál, illetőleg hiányos vagy nem megfelelő tájékoztatás ad.

Felhasználó bármikor felmondhatja a Szolgáltatást azonnali hatállyal, a Szolgáltatás keretein belül elérhető funkció útján. A Szerződés megszűnése nem érinti a Felhasználónak a Szerződés megszűnéséig felmerült kártérítési és kártalanítási kötelezettségét.

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás ingyenes, Szolgáltató jogosult bármikor a Szolgáltatást indokolás nélkül felmondani.
Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, ha

 • A Felhasználó megsérti a regisztráció során rögzítendő adatok valódiságára vonatkozó kötelezettségét;
 • A Felhasználó megsérti a Szerződést.

A Szolgáltató azonnali hatályú felmondás esetén a felmondást a Felhasználó által megadott elektronikus levélcímre küldi meg.

 

IX. Panaszkezelés


A Felhasználó a Szolgáltatással vagy a Szerződés teljesítésével kapcsolatos panaszait a Szerződés elején megjelenített elérhetőségi címen terjesztheti elő, amely panaszokat a Szolgáltató 30 napon belül elektronikus levélben megválaszol.

A kifogásolt hely és hozzászólás, illetve tartalom megjelölésével a Felhasználó bármikor jelezheti a Szolgáltató felé, ha megítélése szerint az oldalon elérhető valamely információ jogsértő, de azt is ha a valóságnak álláspontja szerint nem felel meg. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. Amennyiben jogsértés különösen súlyosnak minősül, vagy erkölcsileg, etikailag rosszhiszemű, és kizárólag valótlan adatok, tények, események alapján lejáratásra törekvő a Szolgáltató az eltávolításon túl lehetőséget biztosít a sérelmet szenvedett félnek a „főoldalon” egymást követő 2 napon bizonyos méretű ablakban kiigazításának rögzítésére.   A jogsértő információkkal kapcsolatos panaszait a következő címekre továbbíthatja: nanas.szocszov@gmail.com


A Felhasználó a felmerült jogvitát a következő fórumokon érvényesítheti:

 • A megyei gazdasági kamarák mellett működő békéltető testületekhez fordulhat a jogvita egyezséggel való rendelkezésének megkísérlése végett;
 • Jogosult közvetítői eljárás megindítása végett az eljárásra közvetítőt felkérni (lásd a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény), azonban Szolgáltató nem vállal e Szerződésben feltétlen kötelezettséget arra, hogy a közvetítői eljárásban részt vesz;
 • Érvényesítheti igényét polgári eljárásban, ennek keretében a Debreceni Járásbíróságnál, mint kizárólagos illetékességgel rendelkező szervnél eljárást kezdeményezhet, a kizárólagos illetékességre Szolgáltató külön felhívja a figyelmet.

Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató kizárja bármilyen kártérítési vagy kártalanítási felelősségét, bármilyen közvetett vagy közvetlen kár, veszteség bekövetkezése esetén, amely a jelen feltételek szerinti szolgáltatás rosszhiszemű igénybevétele, vagy az Ügyfél gondatlan vagy szándékos szabálysértése, vagy bűncselekmény kapcsán érte.

A Szolgáltató minden felelősséget kizár a honlap használói által tanúsított magatartásokért. A honlap használója kizárólagosan és teljes mértékben felelős saját magatartásáért, Szolgáltató a jogszabályi keretek közt az eljáró hatóságokkal teljes mértékben együttműködik az esetleges jogszabálysértések felderítése érdekében.

 

Kérjük a vásárolt terméket szíveskedjen az átvételkor ellenőrizni, és amennyiben a csomagolás sérült, szíveskedjen a szállítónak jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét.

 

Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye a Szolgáltató regisztrált székhelye.

Az ÁSZF feltételeket a Szövetkezet – a vonatkozó hatályos magyar jogszabályi rendelkezésekkel összhangban - egyoldalúan jogosult megváltoztatni, módosítani és/vagy kiegészíteni. A módosított ÁSZF az internetes honlapon való közzététel napján lép hatályba. A szolgáltató Internetes honlapját látogató megrendelők kötelesek rendszeresen tájékozódni jelen ÁSZF módosításai tekintetében. Amennyiben a vásárló a jelen ÁSZF módosításának hatálybalépését követően továbbra is látogatja az oldalakat és megrendelést ad le, azt a szolgáltató jogosult úgy értelmezni, hogy a vásárló az ÁSZF módosítását elfogadta.

Jelen ÁSZF 2017. március 16. napjától határozatlan ideig hatályos.

Jelen szerződés joga a Magyar Köztársaság anyagi és eljárási joga.

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet, valamint a hatályos egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével készült.

Mellékletek:

 Elállási nyilatkozat

 Panaszfelvételi jegyzőkönyv

 Szavatossági igényfelmérés